Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ЗАЕДНИЧКИ, ОПШТИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на одд. за општи и правни работи Дипл.прав. Сашка Стојменова

Раководител на одд. за застапување Дипл.прав. Катерина Георгиевска

Работни цели:

 • Управување со функционирање на секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето, управување со човечки ресурси

Опис на работни задачи и обврски: 

 • Врши надзор и координација врз работењето помеѓу секторот и соодветните работни единици во Подружниците;
 • Предлага поведување постапка за донесување акти односно за измени и дополнувања на постојните акти во согласност со законите;
 • Ја следи организацијата на работење на Претпријатието и дава предлози за нејзино подобрување;
 • Организира застапување на Претпријатието пред судовите и другите органи и им дава правна помош на Подружниците;
 • Ги организира и координира работите од областа на управувањето со човечки ресурси.
 •  Организира вршење на административно-стручните работи на органите на управување на Претпријатието;
 • Организира навремено доставување на материјали за седниците на Органите на управување на Претпријатието и помошните Органи и Тела и се грижи за квалитетот и усогласеноста на актите со законот и другите акти на Претпријатието;
 • Се грижи за дисциплината во секторот;
 • Организира и обезбедува редовно, навремено и според содржината и обликот достапно известување;
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот на претпријатието

Одговорност: 

 • За својата работа одговара пред Директорот на претпријатието

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт