Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКTОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИ, ЛОВИШТА И ПРОЕКТИРАЊЕ

Раководител на сектор Д-р Дејан Манџуковски

Работни цели:

 • Управување со функционирање на секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето, развивање на политики за квалитет и подобра искористеност на ресурсите

Опис на работни задачи и обврски: 

 • Врши надзор и координација врз работењето помеѓу секторот и соодветните работни единици во Подружниците;
 • Изготвува и спроведува годишен план за изработката на плановите за стопанисување во рамките на Претпријатието;
 • Го организира и следи процесот околу изработката на Посебните и Општите планови за стопанисување со шуми, Инвентаризација на шуми и раководи со проекти со државен и меѓународен карактер;
 • Ги  организира и координира работите за уредување на шуми, ловишта и проектирање во секторот и дава упатства во извршување на работите  задачи ;
 • Соработува со организации и институции кои се занимаваат со проблематиката од делокругот на работата на секторот;
 • Го контролира превозот и сместувањето на вработените при извршувањето на теренските работи;
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог Директорот на претпријатието

Одговорност: 

 • За својата работа одговара пред Директорот на претпријатието

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт