Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ, НАДЗОР И ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА

Пом.директор  Дипл.шум.инж. Николчо Киров

Работни цели:

 • Управување со функционирање на секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето на производниот процес, развивање на политики за заштита и контрола

Опис на работни задачи и обврски:

 • Врши надзор и координација врз работењето помеѓу секторот и соодветните работни единици во Подружниците и ја координира работата на шумочуварското одделение на ниво на ЈП
 • Изготвува и го следи извршувањето на годишната програма од оваа област и ги следи сите законски одредби од областа на заштита и чување  на шумите и се грижи за нивна правилна примена;
 • Одобрува годишен план за заштита на шумите од бесправни сечи: се грижи за спроведување на истиот ;
 • Го следи и го насочува работењето на регионалните центри за заштита на шумите;
 • Организира следење на  појавата на растителни болести и штетници во шумите и предлага мерки за сузбивање на истите на ниво на ЈП;
 • Обезбедува навременa и квалитетнa размена на податоците со ИДП службата и соработува со истата;
 • Ја следи работата на одделението за внатрешна контрола и дава насоки за поефикасно работење во соработка со раководителот;
 • Ги одобрува извештаите на внатрешната контрола и истите ги доставува до Директорот на ЈП;
 • Остварува соработка на национално и меѓународно ниво со други институции од областа на заштитата на  шумите;
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот на претпријатието

Одговорност: 

 • За својата работа одговара пред  Директорот на претпријатието

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт