Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Раководител Дипл.шум.инж. Снежана Јанческа

 • Раководи и ја организира работата на Службата за јавни набавки;
 • Раководи со изготвувањето на потребната документација за вршење на постапки за јавни набавки;
 • Учествува во изработката на Производно-финансовиот план и Годишниот план за набавка;
 • Ги координира активностите на службата и активностите на Јавното претпријатие во односите со Секторот и Бирото за јавни набавки;
 • Со одговорни референти во службата, врши контрола на извршувањето на јавните набавки на ниво на Јавното претпријатие;
 • Со одговорните референти дава стручна помош и подршка на постојните комисии за набавка при дирекцијата и подружнците;
 • Изготвува периодични информации во делот на набавките;
 • Се грижи за работата на службата;
 • Со одговорните референти учествува во изготвувањето на Договори за јавни набавки и ја следни нивната реализација;
 • Со одговорните  референти предлага начин на организирање на системот за јавни набавки;
 • Со одговорните референти предлага унифицирани обрасци на акти за водење на постапки за набавки;
 • Врши и други работи по налог на Директорот на ЈП "Македонски шуми"- Скопје

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт