Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2020 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2020

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 2 и став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 110/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2020

за засновање на работен однос на определено време за 34 (триесет и четири) лица до 31.12.2020 година

 

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2020

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 2 и став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 110/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2020

за засновање на работен однос на определено време за 56 (педесет и шест) лица до 31.12.2020 година

 

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2020

Врз основа на член 37 – и  став 1, 2 и 3 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 22 точка 1 ал.3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/2019) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16, 120/18 и 109/19), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2020

За засновање на работен однос на определено време за 446 (четиристотини четириесет и шест) лица до 31.12.2020 година

 

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2019 година

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2019 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2019

Врз основа на член 37 – и  став 1, 2 и 3 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 22 точка 1 ал.3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16 и 120/18), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - Скопје, објавува

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на неопределено време

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18), член 22 став 1 точка 1 и член 23 став 1 алинеја 6 од Законот за работни односи ((Службен весник на РМ 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 ,129/15, 27/16, 134/16 и 120/18) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на неоnределено време

mkd shumi

ОДЛУКА за избор на работници на оnределено време за nериод до 31.12.2018 година

 
 
mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02-1/2018

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за работни односи (Сл.Весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016) и член 20 – д ст.3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на РМ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 04/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015, и 39/2016) и член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

  ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2018

За засновање на работен однос на неопределено време

 

 

 

mkd shumi

Исправка на Јавен оглас бр.02/2018

за засновање на работен однос на неопределено

време во ЈП „Македонски шуми“ – Скопје

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2018

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2018

За засновање на работен однос на неопределено време

mkd shumi

ЈАВЕН КОНКУРС

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и Одлуката на Управниот одбор за распишување на јавен конкурс бр.02-118/4 од 02.02.2018 година, ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2018

За засновање на работен однос на определено време за 325 (триста дваесет и пет) лица до 31.12.2018 година

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2017

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) како и член 22 став 3 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2017

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Врз основа на член 37 – и од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М. бр. бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) како и член 22 став 3 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.129/2015 и 27/2016), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува

mkd shumi

ОГЛАС За ангажирање на 8 (осум) лица

Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми “Македонски шуми” – Скопје објавува

 

ОГЛАС

За ангажирање на 8 (осум) лица

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС бр.3 ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

mkd shumi

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОГРЕВНО ДРВО

Врз основа на Заклучок од Владата на Република Македонија од стотата седница одржана на 27.08.2015 година, Точка 1  Став 2, Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми “Македонски шуми” Скопје, објавува:

 

                                             ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОГРЕВНО ДРВО

mkd shumi

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈАВЕН ОГЛАС

За засновање на работен однос на определено време за период од шест месеци

за следните работни места :

mkd shumi

Задолжени за контакт со хендикепирани лица

Задолжени од ЈП„Македонски шуми“ – Скопје за контакт со хендикепирани лица :

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт