Информации

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Производи и услуги

Дрво и дрвни сортименти

Имајки предвид дека шумите се природно добро од општ интерес, а стопанисувањето со шумите е дејност од јавен интерес, со чл.17 од Законот за шуми утврдени се основните дејности, а тоа се : одгледување, заштита и користење на шумите со чие извршување претпријатието треба да обезбеди трајно за чувување и зголемување на вредноста на шумите, како и постојано зголемување на нивниот прираст и на нивните општокорисни функции.


ЈП Национални шуми располага и стопанисува со:

  • Државни шуми --------------------- 859.427 ха (89%)
  • Ги планира потребите и производството на посадочен материјал во РМ
  • Приватни шуми -------------------- 106.223 ха (11%) Претпријатието располага со 7 (седум) пилани со вкупен капацитет од 40.000 м3. Планираното производство за 2003 г. изнесуваше 15.364 м3 режана граѓа. Избичени се 15.682,95 м3 трупци од кои се произведени 7.905,852 м3 граѓа и 2.044,697 м2 буков паркет.

Ценовник

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт