Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

За Нас

Основни податоци за ЈП "Национални Шуми"

Основање

Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост на територијата на Р.С. Македонија "Национални Шуми"п.о.-Скопје е основано со Одлука на Владата на РМ бр. 3028/1 од 15.12.1997 г. (Сл.Весник на РМ бр. 65/97), а започна со работа на 01.07.1998 г. како правен следбеник на дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шуми.

Регистрација

Претпријатието е регистрирано во Основниот суд-Скопје и според Решението Трег. бр. 666/98 од 24.03.1998 г. и број на регистарска влошка 7-02001896-000-09

Шифра на дејноста

0201

Жиро-сметка

200-000026783244 (СБ) и 300000001616638 (КБ)

Даночен број

4030998338949

Депонент на :

  • Стопанска банка А.Д.-Скопје

Полно име на претпријатието

Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми "Национални шуми" со потполна одговорност

Кратко име на претпријатието

ЈП "Национални шуми"п.о.-Скопје

Седиште

Скопје, ул. "Перо Наков" 128

Генерален Директор

Зоран Ѓорѓиев - дипл.шум.инж.

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт