Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2023

за засновање на работен однос на определено време за 36 (триесет и шест) лица до 31.12.2023 година

mkd shumi

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ – п.о. Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2023

за засновање на работен однос на определено време за 36 (триесет и шест) лица до 31.12.2023 година

 

За следните работни места распоредени по Подружниците и Дирекцијата во претпријатието:

 

 1. Подружница ШС „Осогово“ – Крива Паланка
  1.    Референт за користење на шуми и дотур - 1 (еден) извршител
 2. Подружница ШС „Равна Река“ – Пехчево
  1.    Референт за користење на шуми и дотур - 2 (два) извршители
  2.    Референт за сеча и дотур - 1 (еден) извршител
 3. Подружница ШС „Бор“ – Кавадарци
  1.    Референт за користење на шуми и дотур - 1 (еден) извршител
  2.    Референт за сеча и дотур - 1 (еден) извршител
  3.    Ракувач со градежна машина - 1 (еден) извршител
  4.    Минер – компресорист - 1 (еден) извршител
  5.    Возач на товарно возило - 1 (еден) извршител
 4. Подружница ШС „Бабуна“ – Велес
  1.    Референт за користење на шуми и дотур - 1 (еден) извршител
  2.    Чувар на шуми – лиценца - 1 (еден) извршител
 5. Подружница ШС „Караџица“ –Скопје
  1.     Референт за користење на шуми и дотур - 1 (еден) извршител
  2.     Возач на товарно возило - 1 (еден) извршител
 6. Подружница ШС „Сандански“ – Македонски Брод
  1.     Референт за користење на шуми и дотур - 1 (еден) извршител
  2.     Референт за сеча и дотур - 1 (еден) извршител
 7. Подружница ШС „Галичица“ – Охрид
  1.    Референт за користење на шуми и дотур - 1 (еден) извршител
  2.    Ракувач со градежна машина - 1 (еден) извршител
  3.    Референт за сеча и дотур - 1 (еден) извршител
 8. Подружница ШС „Осогово“ – Кочани
  1.    Референт за сеча и дотур - 1 (еден) извршител
 9. Подружница ШС „Бигла“ – Демир Хисар
  1.     Референт за сеча и дотур - 1 (еден) извршител
  2.     Референт за превоз- 1 (еден) извршител
 10. Подружница ШС „Малешево“ – Берово
  1. Референт за превоз- 1 (еден) извршител
  2.  Чувар на шуми – лиценца -1 (еден) извршител

 

 1. Подружница ШС „Голак“ – Делчево
  1. Референт за превоз- 1 (еден) извршител
 2. Подружница ШС „Стогово“ – Дебар
  1. Ракувач со градежна машина - 1 (еден) извршител
  2. Хигиеничар - 1 (еден) извршител
  3. Чувар на шуми – лиценца -1 (еден) извршител
 3. Подружница ШС „Демир Капија“ – Демир Капија
  1. Референт за превоз- 1 (еден) извршител
  2. Возач на товарно возило - 1 (еден) извршител
 4. Подружница ШС „Преспадрво“ – Ресен
  1. Ракувач со градежна машина - 1 (еден) извршител
 5. Подружница ШС „Плачковица“ – Радовиш
  1.  Ракувач со градежна машина - 1 (еден) извршител
 6. Подружница ШС „Кожув“ – Гевгелија
  1. Автомеханичар - 1 (еден) извршител
  2. Возач на товарно возило - 1 (еден) извршител
 7. Подружница ШС „Беласица“ – Струмица
  1. Контролор на рампа - 1 (еден) извршител
 8. Подружница ШС „Шар“ – Гостивар
  1. Чувар на шуми – лиценца -1 (еден) извршител
 9. Дирекција на ЈП Национални шуми – Скопје
  1.  Хигиеничар - 1 (еден) извршител

 

Општи услови:

 • Да е државјанин на Република Северна Македонија;
 • Да е полнолетен, активно да го користи македонскиот јазик,  да има општа здравствена способност за работното место;
 • Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност;

 

Посебни услови:

 • За работно место Референт за користење на шуми и дотур

Стручни квалификации: со завршен ВСС Шумарски факултет,

Работно искуство: три години работно искуство и

основна нето плата во износ од 24.480,оо денари;

 • За работно место Референт за сеча и дотур

Стручни квалификации: стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование – Шумарски техничар,

Работно искуство: две години работно искуство

основна нето плата во износ од 20.540,оо денари;

 • За работно место Референт за превоз

Стручни квалификации: стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, - Шумарски техничар

Работно искуство: две години работно искуство

основна нето плата во износ од 19.100,оо денари;

 • За работно место Ракувач со градежна машина

Стручни квалификации: стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, возачка дозвола

Работно искуство: две години работно искуство

основна нето плата во износ од 19.100,оо денари;

 • За работно место Контролор на рампа

Стручни квалификации: стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование,

Работно искуство: две години работно искуство

основна нето плата во износ од 18.000,оо денари;

 • За работно место Возач на товарно возило

Стручни квалификации: стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, возачка дозвола

Работно искуство: две години работно искуство

основна нето плата во износ од 18.000,оо денари;

 • За работно место Чувар на шуми – лиценца

Стручни квалификации: стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, - Шумарски техничар насока шумарство

Работно искуство: две години работно искуство

 основна нето плата во износ од 18.000,оо денари;

 • За работно место Автомеханичар

Стручни квалификации: четири годишно средно образование автомеханичарско и основна нето плата во износ од 18.000,оо денари;

 • За работно место Минер – компресорист

Стручни квалификации: четири годишно средно образование

основна нето плата во износ од 18.000,оо денари;

 • За работно место Хигиеничар

Стручни квалификации: основно образование

основна нето плата во износ од 18.000,оо денари;

 

Неделно работно време за ове работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 - 15 часот.

Кон пријавата кандидатите треба да ја достават во оригинал или заверена на нотар следната докуменација:

 • Пријава со наведено работно место за кое се пријавуваат
 • CV – кратка биографија
 • Уверение за државјанство
 • Доказ за завршено образование - копија
 • Доказ за работно искуство
 • Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП „Национални шуми” – Скопје на ул.”Св.Климент Охридски” бр. 68 – 1000 Скопје.

Огласот трае 5 работни дена сметано од денот на објавување, односно најдоцна до 09.03.2023 година, а изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови.

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.                                                                             

 

 

Превземи пријава

Назад

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт