Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО

Пом.директор  Дипл.шум.инж. Николчо Киров

Работни цели : 

 • Управување со функционирање на секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето на производниот процес, развивање на политики за квалитет и подобра искористеност на ресурсите

Опис на работни задачи и обврски: 

 • Врши надзор и координација врз работењето помеѓу секторот и соодветните работни единици во Подружниците;
 • Обезбедува координација на производството, дотурот и превозот на шумски сортименти;
 • Изготвува и спроведува годишни и периодични-месечни и дневни планови;
 • Врши контрола над квалитетното и целосното искористување на дрвната маса;
 • Планирање и координација при изградба на шумски комуникации и искористувањето на механизацијата;
 • Донесува глобални програми за модернизација на механизацијата и постројките за примарна преработка;
 • Го следи доследното извршување на плановите и предвидувањата, кои произлегуваат од шумско-стопанските планови;
 • Соработува со другите сектори во Дирекцијата, со организации и институции кои се занимаваат со проблематиката од делокругот на работата на секторот.
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот

Одговорност:

 • За својата работа одговара пред Директорот на претпријатието

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт