Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

Раководител на одд. за финансии Дипл.ецц. Златко Саздов

Раководител на одд. за сметководство Дипл.ецц. Милка Лазаревска

Работни цели:

 • Управување со функционирање на секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето, развивање на политики за финансиско управување и работење

Опис на работни задачи и обврски: 

 • Врши надзор и координација на сметковотствено-финансискиот систем  на претпријатието;
 • Го координира процесот на развој, воспоставување и одржување на финансиско управување и контрола;
 • Надгледува воспоставување и спроведување на сметковотство;
 • Воспоставува документиран тек на финансиските трасакции и други трансакции од почеток до крај;
 • Планира и подготвува годишна програма за материјално и финасиско работење на претпријатието;
 • Го заменува Директорот за прашања од областа на сметковотствено-финансиско работење;
 • Одговорен е за спроведување на законските прописи, што го регулираат  сметковотствено - финансиското работење;
 • Заедно со Директорот ја одредува  динамиката и распоредот на финансиските средства потребни за тековното работење и ја креира кредитната политика на претпријатието;
 • Учествува во изготвувањето на економскиот дел од договорите и дава извештаи за степенот и динамиката на реализација на договорите;
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот на претпријатието

Одговорност: 

 • За својата работа одговара пред Директорот на претпријатието

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт