Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА, ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВОЈ, ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Помошник директор  Дипл.шум.инж. Борис Пешевски

Работни цели: 

 • Управување со функционирање на Секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето на работниот процес, предлагање на модернизација

Опис на работни задачи и обврски: 

 • Врши надзор и координација врз работењето помеѓу Секторот и соодветните служби во Подружниците;
 • Следи и анализира наменско и рационално користење на финансиски средства за реализација на развојните и инвестициони активности;
 • Учествува во креирање на основните насоки за спроведување на деловната политика на претпријатието;
 • Учествува во изготвување на Програмата за работа на претпријатието, како и месечните извештаи за нејзина реализација;
 • Учествува во изготвување на Годишната Инвестициона програма на претпријатието, како и изготвување на извештаи за нејзина реализација;
 • Врз основа на направени анализи на протокот на информациите во технолошкиот процес, дава предлози за компјутеризација и модернизација на претпријатието;
 • Организира обука на корисниците за користење на постоечка и нова софтверска и хардверска опрема и апликативни модули;
 • Ги следи новините во информатичката технологија преку стручна литература, посета на семинари и саеми од областа на информатиката, оперативни системи и алатки за апликативен развој, особено примената во шумарството;
 • Врши планирање и креирање на домени, корисници, кориснички групи, доделување на кориснички привилегии за мрежните ресурси;
 • Се грижи за безбедноста на мрежните ресурси како и локалните ресурси на серверите;
 • Учествува во работата на развојниот тим во изработка  на сервисни модули, разрешување на проблеми со драјвери и секаде каде што апликативните проблеми бараат подлабоко познавање на организацијата и работата на оперативните системи и во проектирање на апликативен софтвер, изработка на програмски модули и апликации, кодирање и тестирање на програмски модули;
 • Осмислува и подготвува материјали за настап во медиумите, реклами, рекламен материјал;
 • Ги организира и координира работите од областа на  маркетингот и информирање,
 • Ги следи новите достигнувања од областа на информирањето и маркетингот преку домашна и странска литература;
 • Одговорен е за  ВЕБ-страната  на претпријатието, пласира свои идеи, одговорен за фејсбук комуникацијата. Ја координира работата при уредување и издавање на списанието "Наши шуми";
 • Одговорен е за комуникација со јавноста, соработува со  маркетинг и информативни куќи за презентирање на претпријатието, извршува најсложени работи што се однесуваат на прашања за соработка со меѓународни  институции од областа на шумарството;
 • Изготвува анализи, информации и извештаи во врска со соработката со меѓународните институции;
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот на претпријатието.

Одговорност:

 • За својата работа одговара пред Директорот на претпријатието

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт