Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ, ПОДИГАЊЕ, ЕКОЛОГИЈА И ЛОВ

Пом.директор  М-р Маре Басова

Работни цели:

 • Управување со функционирање на секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето, развивање на политики за квалитет и подобра искористеност на ресурсите

Опис на работни задачи и обврски: 

 • Врши надзор и координација врз работењето помеѓу секторот и соодветните работни единици во Подружниците;
 • Ги планира, контролира и координира потребите за зачувување на општокорисните функции на шумите и остварување на одржливото стопанисување со шумите;
 • Ја следи реализацијата на шумско културните работи прдвидени со пресметките за утврдување на штетите при трајна пренамена на шумите и шумско земјиште;
 • Го контролира и координира производството на семенски материјали, заштитата на семенските состоини и генетските ресурси;
 • Го контролира и координираа работењето во ловиштата и фармите;
 • Го контролира спроведувањето на годишните планови за спроведување на посебните ловностопански основи за ловиштата со кои стопанисува ЈП “Македонски шуми“ п.о. - Скопје;
 • Го следи извршувањето на предвидените работи во посебните ловностопански основи и организира комерцијален лов;
 • Соработува со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, со организации и институции кои се занимаваат со проблематиката од делокругот на работата на секторот и со правните субјекти носители на барања од делокругот на работата на секторот;
 • Организира  и учествува на семинари и работилници и го претставува ловството на саеми и изложби во земјава и странство;
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот на претпријатието

Одговорност: 

 • За својата работа одговара пред Директорот на претпријатието

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт