Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ, ШУМСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МЕХАНИЗАЦИЈА

Пом.директор Дипл.шум.инж. Жарко Анастасијевски

Работни цели:

 • Управување со функционирање на секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето на работниот процес, предлагање на модернизација

Опис на работни задачи и обврски: 

 • Врши надзор и координација врз работењето помеѓу секторот и соодветните работни единици во Подружниците;
 • Ја кординира реконструкцијата и градбата на шумските патишта со помош на механизација
 • Планира, спроведува и предлага годишни планов за стопанисување со шумското земјиште
 • Изготвува и спроведува годишни и периоднични планови во врска со шумскиот транспорт, превозот на дрво, одржување на механизацијата и другите објекти што служат за користење на шумите
 • Врши планирање и координација при изградба на шумски комуникации
 • Врши анализа за ефикасноста на искористувањето на механизацијата
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот на претпријатието

Одговорност: 

 • За својата работа одговара пред Директорот на претпријатието

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт