Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Јавни повици

ЈАВЕН ПОВИК

За избор на правно лице за собирање и транспорт

на отпадна електрична и електронска опрема

mkd shumi

 

 

 

 

 

 

1.    Предмет на огласувањето е превземање на отпадна електрична и електронска опрема (шифра 20 01 36)  спомената  во табелата во продолжение:

 

Вид на опрема

Број

1

Монитори

61

2

Компјутери

66

3

Печатари

24

4

Копири

5

5

Мултифункциски (печатар, копир, скенер)

17

6

Факсови

3

7

Скенери

1

 

2.      Преземањето на движните ствари е без надомест.

3.      Движните ствари се наоѓаат во магацините на ЈП „Македонски шуми“ Скопје, ул. Перо Наков бр. 128 (МЗТ комплекс) и Секторот за уредување на шуми, ловишта и проектирање на ул. Коста Новаковиќ бр. 12  Скопје.

4.      Избраното правно лице на јавниот повик има обврска да изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од наведените локации и истите да ги транспортира како отпад на соодветен начин, согласно со законските прописи.

5.      Право на учество на Јавниот повик имаат сите правни лица кои поседуваат важечка Дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад,  и да се во организиран систем за собирање на наведениот тип на отпад (колективен постапувач).

6.      Изборот на правно лице од јавниот повик го врши Комисија од ЈП „Македонски шуми“ според критериумите за способност за вршење професионална дејност, опременост, ефикасност и општествена одговорност.

7.      Најповолниот понудувач ќе ги сноси трошоците околу превземањето и транспортот на материјалите.

8.      Со најповолниот понудувач ќе се склучи договор за превземање на отпадот со рок од 30 дена.

9.      Пријавата за учество како и потребната документација да се достават на адреса на ЈП “Македонски шуми” – Скопје на ул.Перо Наков бр. 128 - 1000 Скопје со назнака “за јавен повик за собирање и транспортирање на отпад”

10.   Краен рок за доставување на понудите е 10 (десет) календарски денови по објавувањето на огласот во дневниот печат.  

 

 

ЈП „Македонски шуми“ Скопје,

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт