Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

ЈАВЕН ОГЛАС бр.4 ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Врз основа на Правилник за систематизација на работни места при ЈП “Македонки шуми” – Скопје, член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014 и 199/2014) како и член 22 став 1 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.74/15), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува:

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.4

За засновање на работен однос на определено време

за следните работни места:

 

 

1.    Еден (1) извршители на работно место – Референт за користење на шуми и дотур во Подружница ШС Караџица - Скопје

-       Месечна нето плата 22.080,оо денари

-       Степен на образование – ВСС

 

2.    Еден (1) извршител на работно место – Соработник за  застапување, правни работи и човечки ресурси  во Подружница ШС Демир Капија – Демир Капија

-       Месечна нето плата 22.080,оо денари

-       Степен на образование – ВСС

 

 

Работниот однос на определено време ќе се заснова за период до 31.12.2015 година. 

Неделно работно време за ове работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 - 15 часот.

Кон молбата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:

-       Доказ за завршено образование и

-       Уверение за државјанство.

 

Огласот трае 5 работни дена сметано од наредниот ден од денот на објавување, а изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови.

 

Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП ”Македонски шуми” – Скопје на ул.”Перо Наков” бр. 128 – 1000 Скопје.

 

Пријавите што нема да бидат поднесени во утврдениот рок и пријавите што не ги содржат бараните документи ќе се сметаат како ненавремени и некомплетни и тие нема да се разгледуваат.

 

 

 

 ЈПМакедонски шуми”- Скопје

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт