Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Инвестиционо вложување во подружницата Преспадрво во Ресен / Investim në filialin Prespadrvo në Resnjë

Согласно Инвестиционата програма за 2022 година, Јавното претпријатие Национални шуми спроведува санација и адаптација на административниот објект во подружницата Преспадрво во Ресен, инвестиција вредна 642.000,00 денари со ДДВ, од сопствени средства. Инвестицијата е во делот на реконструкција на градежни објекти во Инвестиционата програма, моменталните активности се санација на кровната конструкција на административната зграда, а продолжуваат и понатаму со промена на прозорците. Реконструкцијата во Ресен е една од повеќето планирани реконструкции на објекти во сопственост на јавното претпријатие. Со оваа реконструкција ќе се подобрат условите за работа на вработените, како и квалитетот на работната средина во управната зграда на подружницата. Управната зграда на подружницата се реконструира после подолг временски период. Инвестиционите вложувања продолжуваат и во останатите подружници. Национални шуми продолжува да се модернизира и осовременува.
Sipas Programit të Investimeve për vitin 2022, Ndërmarrja Publike Pyjet Nacionale është duke kryer rehabilitimin dhe përshtatjen e objektit administrativ në filialin Prespadrvo në Resnjë, investim në vlerë prej 642.000,00 denarë me TVSH, nga mjetet e veta. Investimi është në pjesën e rikonstruksionit të ndërtimit në Programin e Investimeve, aktivitetet e deritanishme janë rinovimi i strukturës së çatisë së godinës administrative dhe vijojnë më tej me ndërrimin e dritareve. Rindërtimi në Resnjë është një nga rikonstruksionet më të planifikuara të objekteve në pronësi të ndërmarrjes publike. Ky rikonstruksion do të përmirësojë kushtet e punës së punonjësve, si dhe cilësinë e ambientit të punës në godinën administrative të filialit. Ndërtesa administrative e filialit është duke u rikonstruktuar pas një periudhe të gjatë kohore. Investimet vazhdojnë edhe në filialet e tjera. Pyjet kombëtare vazhdojnë të modernizohen dhe modernizohen
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт