Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Традиционална предновогодишна средба / Takimi tradicional para Vitit të Ri

На ден 29.12.2022 години во просториите на дирекцијата на јавното претпријатие Национални шуми, директорот Валентин Груевски и заменик директорот d-r Berat Dehari, ги одржаа традициналните предновогодишни средби со членовните на Управен одбор, Одборот за контрола на материјално финансиското работење, раководителите на подружниците, како и сите вработени во дирекцијата. На посебните седници на Управен одбор и Надзорен одбор, беа разгледани и усвоени Програмата за работа за 2023 година, Годишната инвестициона програма за 2023 година и Планот за јавни набавки за 2023 година на ниво на Јавно претпријатие Национални шуми.

Më 29 dhjetor 2022, në hapësirat e Drejtorisë së Ndërmarrjes Publike Pyjet Kombëtare, drejtori Valentin Gruevski dhe zëvendësdrejtori dr. Berat Dehari mbajtën takimet tradicionale para Vitit të Ri me anëtarët e Bordit Drejtues, Bordit për kontroll të Operacionet Financiare Materiale, drejtuesit e filialeve, si dhe të gjithë punonjësit e drejtorisë. Në seancat e veçanta të Bordit Drejtues dhe Këshillit Mbikëqyrës janë shqyrtuar dhe miratuar Programi i Punës për vitin 2023, Programi Vjetor i Investimeve për vitin 2023 dhe Plani i Prokurimit Publik për vitin 2023 në nivel të Ndërmarrjes Publike Pyjet Kombëtare.

 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт