Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Набавка на грбни прскалки за гаснење на шумски пожари / Blerja e spërkatësve të shpinës për shuarje Të zjareve në pyje

Според Правилникот за посебни мерки за заштита на шумите од пожари, (член 5) во подготвителните мерки е и набавката на соодветен алат и опрема. За таа цел, ЈП Национални шуми преку Секторот за Заштита на шумите, надзор и внатрешна контрола, согласно Планот за јавни набавки за 2022 година, од сопствени средства, набави 102 грбни прскалки за вода, за прва интервенција при гаснење на шумски пожари. Грбните прскалки ќе бидат распоредени по Подружниците на Јавното претпријатие Национални шуми според потребите.
Sipas Rregullores për masat e veçanta për mbrojtja e pyjeve nga zjarret, (neni 5) në masat përgatitore është edh prokurimi i mjetet dhe pajisjet e duhura. Për këtë qëllim NP Pyjet Kombëtare nëpërmjet Sektorit për Mbrojtjen e Pyjeve, mbikëqyrjen dhe të brendshme kontrolli, sipas Planit të Prokurimit Publik për 2022, nga fondet e veta, prokuroni 102 spërkatës uji për çanta shpine, për ndërhyrjen e parë gjatë shuarjes së zjarreve në pyje. Spërkatësit e pasmë do të shpërndahen sipas Filialet e Ndërmarrjes Publike Pyjet kombëtare sipas nevojave.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт