Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Гостување на заменикот директор d-r Berat Dehari на МТВ 2, на тема актуелната енергетска криза / Deklaratë e ftuar nga zëvendësdrejtori Dr. Berat Dehari në MTV 2, me temën e krizës

На ден 10.10.2022 година заменикот директор d-r Berat Dehari гостуваше на МТВ 2 и одговараше на прашањата на моментално актуелната тема која најмногу ги засега граѓаните, пред почетокот на грејната сезона, дали ќе има доволно дрва и дали е поисплатливо да се грее на дрва или други енергенси, како и дали поскапува огревното дрво во јавното претпријатие. Во новонастанатата ситуација со светската економска криза, секако се предизвика дисбаланс помеѓу производството и продажбата на дрвните сортименти во јавното претпријатие, кое беше недоволно опоравено од пандемијата и е под сериозен удар од енергетската криза. Заменикот директор истакна дека за престојната грејна сезона ќе има доволно дрва иако листата на чекање не е мала. Во услови на актуелна светска енергетска криза и цени на енергенсите кои се зголемени неколкукратно во последниот период, а кои директно влијаат на калкулацијата на цената на чинење на основните шумски сортименти, мора да се истакне фактот дека, Ценовникот на цени на главни шумски производи на ЈП Национални шуми, не е сменет од 2014 година, кога е извршена промена на цената само на техничкото дрво, додека цената на огревното дрво не е сменета од 2009 година, а трошоците за производсво во фазите сеча, дотур, превоз со утовар и растовар, нафта, бензин, закуп и сл. на основните производи огревно и техничко дрво се зголемени неколкукратно. Согласно напред изнесеното, ЈП Национални шуми со зголемување на производството во тековната 2022 година ја зголеми цената на дрвните сортименти, согласно зголемувањето на цената на енергенсите, кои имаат големо влијание врз остварената цена на чинење на метар кубен произведено огревно или техничко дрво. Согласно новиот Ценовник, кој е веќе објавен на нашата веб страна, огревното дрво од даб и бука од склад, изнесува за метар кубен огревно дрво од даб 3.564 денари, односно за метар кубен огревно дрво од бука 3.444 денари без ДДВ. Заменикот директор појасни дека големата разлика во цените на дрвата за огрев во ЈП Национални шуми и приватните складови се должи на тоа што приватните складови не подлежат на Регулаторна комисија и токму заради тоа слободно ја формираат цената на производите. Трендот на поскапување на дрвата ја зголеми и бесправната сеча која е застапена низ целата држава, а шумочуварската служба секој ден е на терен и открива дрвокрадци, кои со стари и дотраени возила кои немаат никаква вредност ги превезуваат бесправно посечените дрва. Се користат сите можни начини за да се стигне до огревно дрво. Во откривањето на нелегалната сеча клучна алка е МВР, затоа што Национални шуми нема доволно капацитет за да се справи со нелегалната сеча поради недостатокот од работници.
_________________________________________________________________________________
Më datë 10.10.2022, Zëvendës drejtori Dr. Berat Dehari ishte i ftuar në MTV 2 i cili iu përgjigj pyetjeve mbi temën aktuale që më së shumti shqetëson qytetarët, para fillimit të sezonit të ngrohjes, nëse do të ketë mjaft dru dhe a është më fitimprurëse të ngrohjen me dru apo burime të tjera të energjisë, si dhe nëse çmimi i druve të zjarrit në ndërmarrjen publike po rritet. Në situatën e krijuar me krizën ekonomike botërore, sigurisht që është shkaktuar një çekuilibër mes prodhimit dhe shitjes së asortimenteve të drurit në ndermarjen publike, e cila nuk u rikuperua mjaftueshëm nga pandemia dhe është nën një goditje të rëndë nga kriza energjetike. Zëvendës drejtori theksoi se do të ketë mjaft dru për sezonin e ardhshëm të ngrohjes, edhe pse lista e pritjes nuk është e vogël. Në kushtet e krizës aktuale botërore të energjisë dhe çmimeve të energjisë që janë rritur disa herë në periudhën e fundit dhe që ndikojnë drejtpërdrejt në llogaritjen e kostos së asortimenteve bazë të pyjeve, duhet theksuar fakti se, qmimoeja e qmimeve per prodhimet kryesore te NP , nuk ka ndryshuar që nga viti 2014, kur u ndryshua vetëm çmimi i drurit teknik, ndërsa çmimi i druve të zjarrit nuk ka ndryshuar që nga viti 2009, dhe kostot e prodhimit në fazat e prerjes, dorëzimit, transportit me ngarkim. dhe shkarkim, naftë, benzinë, qira, etj, kurse produkteve bazë dru zjarri dhe druri teknik janë rritur disa herë. Sipas asaj lartpermendur NP Pyjet Komtare duke rritur prodhimin në vitin aktual 2022, ka rritur çmimin e asortimenteve të drurit, sipas rritjes së çmimit të energjisë, e cila ka një ndikim të madh në çmimin e realizuar të një metër kub dru zjarri të prodhuar. ose druri teknik. Sipas çmimores së re, e cila tashmë është publikuar në faqen tonë, dru zjarri i dushkut dhe ahut nga magazini është 3.564 denarë për metër kub dru dushku, gjegjësisht 3.444 denarë për metër kub dru pa TVSH. Zëvendës drejtori shpjegoi se diferenca e madhe në çmimet e druve të zjarrit në NP Pyjet Komtare dhe magazinat private është për faktin se magazinat private nuk i nënshtrohen Komisionit Rregullativ dhe pikërisht për këtë vendosin lirisht çmimin e produkteve. Tendenca e rritjes së çmimit të drurit ka rritur edhe prerjet ilegale, e cila është e përhapur në të gjithë vendin, dhe shërbimi i rojeve pyjore ndodhet çdo ditë në terren dhe zbulon hajdutët e drurit, të cilët përdorin automjete të vjetra dhe të amortizuara që nuk kanë vlerë për t'i transportuar ilegalisht dru të prerë. Përdoren të gjitha mënyrat e mundshme për të marrë dru zjarri. Në zbulimin e prerjeve të paligjshme, hallka kryesore është Ministria e Punëve të Brendshme, sepse Pyjet Kombëtare nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për t'u marrë me prerjet e paligjshme për shkak të mungesës së punëtorëve.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт