Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Подружница Плачковица-Радовиш / Dega Plaçkovë-Radovish

Според предвидувањата во Изведбените планови за следната 2023 год. во Подружницата Плачковица од Радовиш, е отпочнато со ознака на дрвната маса за сеча во Шумско стопанската единица Плачковица Река Ломија, која е една од седумте Шумско стопански единици со кои стопанисува оваа подружница. Согласно Законот за шуми и Задолжението од Сектор шумарство кое се доставува до сите подружници, ознаката на дрвната маса потребно е да се заврши заклучно со месец септември, после тоа се отпочнува со изработката на Програмата за работа за следната година, поединечно за сите 30 подружници и на ниво на јавно претпријатие.

Sipas parashikimeve në Planet Ekzekutive për vitin e ardhshëm 2023. në Ndërmarrjen e Re në Plaçkovicë nga Radovishi është filluar me shënjimin e lëndës drusore për prerje në Njësinë e Menaxhimit të Pyjeve Plaçkovica Reka Lomija, e cila është njëra nga shtatë Njësitë e Menaxhimit të Pyjeve me të cilat menaxhon kjo filial. Sipas Ligjit për Pyjet dhe Detyrimeve nga Sektori i Pylltarisë, i cili i dorëzohet të gjitha filialeve, shënjimi i drurit duhet të përfundojë deri në fund të shtatorit, pastaj fillon programi i punës për vitin e ardhshëm, individualisht për të gjithë. 30 filiale dhe në nivel të ndërmarrjes publike.
 
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт