Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Изградба и прочистување на шумски патишта \ Ndërtimi dhe pastrimi i rrugëve pyjore

Според предвиденото во Програмата за работа за 2022 година, Подружницата Липа од Крушево има изградено 3km нови меки патишта во одделите 118/b , 119/a, 50/a, 51/a, 53/a, 76/a i 2/a.
Исто така за реализација на планираното производство во оваа година прочистени се и 20 км од веќе постоечките патишта во двете Шумско стопански единици Бирино-Селце и Мечкин Камен-Дивјаци. Согласно предвидената динамика до крајот на годината потребно е да се изградат уште 1,5 km нови шумски патишта.
 

Sipas dispozitave të Programit të Punës për vitin 2022, Ndërmarrja Lipa nga Krusheva ka ndërtuar 3 km rrugë të reja të buta në repartet 118/b, 119/a, 50/a, 51/a, 53/a, 76/a dhe 2. /a. Gjithashtu, për realizimin e prodhimit të planifikuar këtë vit janë pastruar 20 km nga rrugët tashmë ekzistuese në dy njësitë pyjore Birino-Selcë dhe Meçkin Kamen-Divjatsi. Sipas dinamikës së parashikuar, deri në fund të vitit duhet të ndërtohen edhe 1.5 km rrugë të reja pyjore.
 

 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт