Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Тековни активности во Подружница Шумарство / Aktivitetet aktuale në Degën e Pyjeve

Во расадникот Мавровица кој е во сопственост на ЈП Национални шуми и е еден од четирите расадници во кои се произведуваат садници по контејнерска метода, деновиве се одвиваат тековни работни активности од страна на вработените во Подружницата Шумарство од Свети Николе.
Оваа метода за производство на шумски саден материјал се одликува со тоа што семето се сее во контејнери (гајби) кои се наполнети со супстрат од тресет, кои потоа се сместуваат во пластеници, каде им се обезбедуваат посебни услови, со што се постигнува поголем процент на ртливост на семето и се добива уедначен посадочен материјал.
Активностите се во насока на плевење и подрезување на околу 300.000 едно, две и тригодишни садници од црн и бел бор, аризонски чемпрес, смрча, јасен и даб.
По завршување на споменатите тековни работи, шумските садници ќе бидат спремни за есенско пошумување и зголемување на зелените површини.
Në fidanishten e Mavrovicës, e cila është në pronësi e NP Pyjet Nacionale është një nga katër fidanishtet në të cilat prodhohen fidanët pas metoda e kontejnerit, po zhvillohen këto ditë aktivitetet aktuale të punës nga punonjësit e Degës së Pyjeve nga Shën Nikolla. Kjo metodë e prodhimit të fidanëve pyjorë materiali dallohet nga fakti se fara mbillet në enë (arka) që mbushen me nënshtresa torfe, e cila më pas vendoset në serat, ku pajisen me të veçanta kushte, duke arritur kështu një përqindje më të lartë e mbirjes së farës dhe është uniforme materiali i hipjes.
Aktivitetet janë në drejtim të barërave të këqija dhe duke shkurtuar rreth 300,000 një, dy dhe fidane trevjeçare të pishës së zezë dhe të bardhë, Arizona selvi, bredh, hiri dhe lisi. Pas përfundimit të çështjeve aktuale, fidanët e pyllit do të jenë gati për vjeshtë pyllëzimi dhe gjelbërimi sipërfaqeve.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт