Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Заедничка прес конференција на МЗШВ и ЈП Национални шуми / Konferencë e përbashkët për shtyp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 25.08.2022 год. во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се одржа прес-конференција во врска со изнесените дезинформации и полувистини објавени во некој од медиумите.
Прес – конференцијата ја водеа раководителот на Секторот за шумарство и ловство на МЗШВ, Саша Јовановиќ и директорот на ЈП Национални шуми Валентин Груевски. Пред претставниците на медиумите беше изнесена вистината за случајот кој осамна под наслов: „Приватна фирма доби државна дозвола за извоз на дрво во време на енергетска криза“ Од насловот на текстот се добива впечаток дека се работи за привилегија на определена фирма, а не за редовна управна постапка во која секој правен субјект кој ги исполнува определените услови, пред се за легално потекло на дрвната маса, мора да добие одобрение (а не дозвола како што е назначено во текстот), за извоз на определен вид на дрво односно дрвен сортимент. Во случајот се работи за барање на определена фирма за извоз на опожарена дрвна маса од црн бор, која потекнува од опожарените површини во делчевско од катастрофалните пожари, кои се случија минатата година. Во минатогодишните пожари изгоре околу 390 000 м3 дрвна маса од црн бор. Согласно Законот за шуми, корисникот на државните шуми,  во случајот ЈП „Национални шуми“ има обврска во периодот од две години (значи до 01.08.2023 година) целосно да ја посече  и отстрани сета изгорена дрвна маса, по што би требало да се пошуми по пат на вештачка обнова. 
Посочениот правен субјект во текстот на медиумот, до МЗШВ го доставил барањето и потребната документација меѓу која и купопродажен договор со ЈП Национални шуми за купување на 15 000 м3 опожарена техничка  дрвна маса од црн бор, по што органот на државна управа од областа на шумарството – Сектор за шумарство и ловство на ден 08.07.2022 година му издал Одобрение за извоз на опожарената техничка дрвна маса со рок на важност на одобрението од 90 дена. Во тој период, а и до ден денес ниту Владата, ниту друг државен орган нема прогласено енергетска криза.  Одлуките за ограничување за извоз на одделни стоки, меѓу кои и огревно дрво и други дрвни сортименти, Владата ги донесе подоцна, поточно на 22.07.2022 година.  По наведената одлука на Владата за ограничување за извоз на одделни стоки со тарифни ознаки за огревно дрво и дрвни сортименти, органот на државна управа од областа на шумарството – Сектор за шумарство и ловство го извести правниот субјект за ставање на надвор од сила на издаденото одобрение.  Во периодот на важноста на одобрението правниот субјект извезол  опожарена дрвна маса во количина од 24,5 м3. Спротивно на тврдењето на медиумот, органот на државна управа од областа на шумарството – Сектор за шумарство и ловство, во изминатите пет години (2018 – 2022) издал не 5, туку 60  одобренија за извоз на огревно дрво и други дрвни сортименти. 
-Одобренија за извоз се издаваат врз основа на поднесено барање од правни лица и соодветна документација како доказ за потеклото на дрвото. Во случајов, наведеното правно лице има доставено комплетна документација, односно приложен е купопродажен договор со ЈП Национални шуми, врз чија основа МЗШВ му издаде одобрение за извоз на вкупна количина од 15.000м3 техничко дрво кое е опожарено.
-Одобрението за извоз на техничка опожарена дрвна маса на фирмата, којашто е посочена во текстот, е издадено на 08 јули 2022 со рок на важност до 06 октомври 2022 година, на количина од 15.000 м3, а  извоз е извршен на  само 24.5 м3. Одобренијата за извоз на огревно дрво и други производи од дрво се со рок на важност од 90 дена, но во конкретниот случај  важноста на Одобрението е прекината на 22.07.2022 година со донесување на Одлуката за ограничување на извоз на огревно дрво и други дрвни сортименти.
-Во моментот на издавање на одобрението Владата на РСМ се уште немаше донесено одлука за ограничување на извоз на огревно дрво и други производи од дрво. Одлуката е донесена на 22 јули 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.166 од 22.07.2022 година). Во моментот на донесување на Одлуката за ограничување на извозот, престанува важноста на издаденото Одобрение за извоз.
Продажбата на ваква опожарена дрвна маса која е со максимално намален  квалитет е во  интерес на ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ, но секако и на државата бидејќи што повеќе  одминува времето, така  се повеќе се намалува квалитетот и вредноста на дрвото и неговата можност за било каква употреба. Од погоренаведено, јасно е дека ниту Министерството, ниту ЈП Национални шуми, немаат направено никакво прекршување на закон.
Се повикува  медиумот кој се обиде да пласира невистини и со тоа предизвика нарушување на угледот на Министерството и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, како и на ЈП Национални шуми,  јавно да се извини и да го објави  образложението за вистината.
___________________________________________________________________________________________
 
Më datë 25.08.2022  në ambientet e Ministris se Bujqësisë, Pylltarisë dhe menaxhimin e ujërave, u mbajt një konferencë për shtyp në lidhje me dezinformatat e paraqitura dhe gjysmë të vërteta të publikuara në disa media. Konferenca për shtyp u drejtua nga menaxheri i Departamentit të Pyjeve dhe Gjuetisë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Pylltarisë, Sasha Jovanoviq dhe drejtori i NP Pyjet kombëtare Valentin Gruevski. Ai ka qenë përballë përfaqësuesve të mediave,prezantoi të vërtetën për rastin që zbardhi titulli: “Një kompani private mori një shtet”. licencë për eksport të drurit gjatë krizës energjitike" Nga titulli i tekstit krijohet një përshtypje se është një privilegj i një kompanie të caktuar,dhe jo për procedurë të rregullt administrative në të cilat çdo person juridik që i plotëson kushtet e përcaktuara, mbi të gjitha Ata ligjore,origjinën e tryezës së drurit, duhet të merrni,miratimi (jo leje siç tregohet në tekst), për eksportin e një lloji të caktuar druri,domethënë një asortiment druri.  Rasti është duke u punuar.për kërkesën e një shoqërie të caktuar për eksportin e masës së drurit te djegur e pishës së zezë, e cila buron nga zonat e djegura në Delçevë nga zjarret katastrofike, të cilat kan ndodhur vitin e kaluar. Rreth 390 Hektar u dogjën nga zjarret e vitit të kaluar,dru pishe e zeze.  Sipas Ligjit për Pyjet, shfrytëzuesi i shtetit pyjet, në rastin e NP “Pyjet Kombëtare” ka detyrimi në periudhën dy vjeçare (domethënë deri në 08/01/2023) për ta prerë plotësisht dhe hek të gjithë masën e drurit të djegur, pas së cilës do ta bënte,duhej ripyllëzuar artificialisht. Personi juridik i treguar në tekstin e media e ka dorëzuar kërkesën në Ministrinë gjegjëse,dokumentacionin e nevojshëm duke përfshirë;marrëveshje blerjeje me NP Pyjet Kombëtare për blerjen e 15 000 m3 teknikë e djegur një tavolinë druri me pishë të zezë, pas së cilës organi i administrata shtetërore në fushën e pylltarisë. Më datë 08.07.2022 i është lëshuar leja e eksportit në tavolinën e drurit teknik të djegur me afat prej,vlefshmëria e miratimit prej 90 ditësh. Gjatë asaj periudhe, madje edhe sot e kësaj dite, as Qeveria, asnjë autoritet tjetër shtetëror nuk ka deklaruar krizë energjetike.  Vendimet e kufizimit për eksportin e mallrave të caktuara, duke përfshirë dru zjarri druri dhe asortimentet e tjera të drurit, Qeveria miratuar më vonë, më saktësisht më 22.07.2022. Pas vendimit të përmendur të Qeverisë për kufizimi i eksportit të mallrave të caktuara me shenjat tarifore për dru zjarri dhe lëndë drusore asortimentet, organi i administratës shtetërore nga zona e pylltarisë – Departamenti i Pyjeve dhe gjuetisë e informojnë personin juridik për nxjerrja jashtë fuqisë e lëshuar miratimi.  Gjatë periudhës së rëndësisë së miratimin e eksportuar nga personi juridik masë drusore e djegur në masën 24.5 m3. Ndryshe nga pretendimi i medias, autoriteti të një administrate shtetërore në fushën e pylltarisë – Sektori i pylltarisë dhe gjuetisë, në pesë vitet e fundit (2018 – 2022) të lëshuar nr. 5, por 60 miratime për eksportin e druve të zjarrit dhe asortimente të tjera druri.
- Lejet e eksportit lëshohen në bazë të kërkesë e paraqitur nga persona juridikë dhe e përshtatshme dokumentacioni si dëshmi e origjinës së pema.  Në këtë rast, personi juridik i specifikuar ka dorëzuar dokumentacionin e plotë, pra i bashkëlidhet një kontratë shitblerjeje NP Pyjet Kombëtare, në bazë të të cilave Ministria e Pyjeve ka lëshuar një miratim për sasinë totale të eksportit prej 15.000 m3 dru teknik që është djegur.
 - Miratimi për eksportin e zjarrit teknik tabela prej druri e kompanisë, e cila tregohet në teksti, është lëshuar më 8 korrik 2022 me një afat prej e vlefshme deri më 6 tetor 2022, më sasia 15.000 m3, dhe eksporti është kryer në vetem 24.5 m3.  Aprovimet e eksportit të druve të zjarrit druri dhe prodhimet e tjera të drurit kanë një datë skadence prej vlefshmëria prej 90 ditësh, por në rastin konkret vlefshmëria e miratimit përfundon më 22.07.2022 me miratimin e Vendimit për të kufizuar eksportin e druve të zjarrit dhe asortimente të tjera druri.
 - Në momentin e dhënies së miratimit Qeveria e RSM ende nuk e kishte miratuar atë vendimi për kufizimin e eksportit të druve të zjarrit druri dhe produkte të tjera të drurit.  Vendimi është miratuar më 22 korrik 2022 (“Zyr Gazeta e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 166, datë 22 korrik 2022).  Në momentin e miratimi i Vendimit për kufizimin e eksportit i pushon vlefshmëria e lëshuar Miratimi i eksportit. Shitja e drurit të tillë të djegur e cila është me cilësi maksimale të reduktuar është në interesi i JP PYJET KOMBËTARE, por sigurisht edhe të shtetit sepse aq më shumë kalon koha kështu po zvogëlohet gjithnjë e më shumë cilësinë dhe vlerën e drurit dhe të tij mundësia e çdo përdorimi. Nga sa më sipër, është e qartë se asnjëra Ministria, as NP Pyjet Kombëtare, nuk kanë kryer asnjë shkelje të ligji. Media që tentoi vendosjen quhet të pavërteta dhe me këtë shkaktoi përçarje të reputacionin e Ministrisë dhe ministrit për bujqësia, pylltaria dhe menaxhimi i ujërave Ljupço Nikolovski, si dhe JP National pyjet, për të kërkuar falje publike dhe për ta publikuar arsyetimi për të vërtetën.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт