Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Интервју на заменик директорот d-r Berat Dehari за ТВ 21 / Intervista e zv.drejtorit D.r Berat Dehari per TV 21

На ден 08 август 2022 година за ТВ 21 даде изјава заменик директорот  d-r Berat Dehari.  Во таа прилика  г-дин Dehari одговараше на прашањата дали ќе има зголемување на цената на огревното дрво и на што се должи зголемувањето на цената, во услови на актуелна светска енергетска криза и цени на енергенсите кои се зголемени неколкукратно во последниот период, а кои директно влијаат на цената на чинење на основните шумски сортименти. 
Мора да се истакне и  фактот дека, Ценовникот на главни шумски производи на ЈП Национални шуми, не е сменет од 2014 година (кога е извршена промена на цената само на техничкото дрво, додека цената на огревното дрво не е сменета од 2009 година), а трошоците за производсво во фазите (сеча, дотур, превоз со утовар и растовар), нафта, бензин, закуп и сл. на основните производи (огревно и техничко дрво) се зголемени неколкукратно, а сите имаат големо влијание врз остварената цена на чинење на метар кубен произведено огревно дрво. 
Меѓу останатото, тој истакна дека во тек е изработка на Предлог-ценовник за утврдување на цените на главните шумски производи на ЈП Национални шуми -Скопје, за којшто согласност треба да даде Владата на РСМ. 
Очекуваниот финансиски ефект од зголемувањето на цените во Ценовникот на главни шумски сортименти на ЈП Национални шуми, до крајот на годината би придонел за зголемување на рентабилноста на јавното претпријатие, односно неговата финансиска ликвидност.  
Më datë 08.08.2022 në TV 21 ka dhënë një prononcim D.r Berat Dehari, zv.drejtor.  Me atë rast, z. Dehari iu përgjigj pyetjeve se a do të ketë rritje të çmimit të ngrohjes me dru dhe cila është arsyeja e rritjes së çmimit, duke pasur parasysh krizën aktuale botërore të energjisë dhe çmimet e energjisë që janë rritur disa herë në periudha e fundit.  , të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e pajisjeve pyjore.
Duhet theksuar se çmimi i produkteve kryesore pyjore të Pyllit Kombëtar nuk ka ndryshuar që nga viti 2014 (kur çmimi i drurit teknik ka ndryshuar, ndërsa çmimi i drurit për ngrohje nuk ka ndryshuar që nga viti 2009), dhe kostot e prodhimit në fazat (prerja, dorëzimi, tranziti me ngarkim dhe shkarkim), naftë, benzinë, qira, etj.  Produktet e pajisjeve (kaldaja për ngrohje dhe teknike) janë rritur disa herë dhe të gjitha kanë një ndikim të madh në çmimin aktual të një metri kub të kaldajave për ngrohje.
Ndër të tjera, ai theksoi se në procesin e përgatitjes së Listës së Çmimeve për përcaktimin e çmimeve të produkteve kryesore pyjore të Pyjeve Kombëtare - NP Shkup, për të cilin pëlqimin duhet të japë Qeveria e RSM-së.
Efekti financiar i pritshëm i rritjes së çmimit të asortimentit kryesor pyjor të Pyllit Kombëtar deri në fund të vitit do të kontribuojë në rritjen e përfitueshmërisë së ndërmarrjes publike, pra likuiditetit financiar të saj.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт