Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Одржани работни состаноци / Takime pune

Во текот на изминатата работна седмица, во просториите на дирекцијата на ЈП Национални шуми, Директорот Валентин Груевски, заедно со Помошникот директор на Секторите за шумарство и Заштита на шумите, надзор и внатрешна контрола Николчо Киров, одржаа работни состаноци со Раководителите-директори на сите подружници во составот на јавното претпријатие. На работните состаноци, Раководителите на подружниците ги презентираа планираните и остварени производни и финансиски податоци, кумулативно заклучно со месец Јули, како и очекувањата до крајот на годината. Беше разговарано и за испочитување на сите уплати и испораката на огревното дрво до граѓаните и правните лица за претстојната грејна сезона.
Gjatë javës së kaluar të punës, në hapësirat e drejtorisë së PK Pyjeve Kombëtare, drejtori Valentin Gruevski, së bashku me ndihmësdrejtorin e departamenteve për pylltari dhe mbrojtje të pyjeve Nikolço Kirov, mbajtën takime pune me menaxherët-drejtorë të të gjitha filialeve. në përbërje të ndërmarrjes publike. Në takimet e punës, menaxherët prezantuan të dhënat e planifikuara dhe të arritura prodhuese dhe financiare për muajin korrik, si dhe pritshmëritë deri në fund të vitit. Gjithashtu u diskutua për respektimin e të gjitha pagesave dhe dorëzimin e druve të zjarrit për qytetarët dhe personat juridikë për sezonin e ardhshëm të ngrohjes.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт