Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ

Со оглед на зголемената опасност од појава на шумски пожари на отворен простор во услови на екстремно високи температури, а заради заштита на личната безбедност и заради спречување натамошно ширење на пожарите, согласно АПЕЛОТ на Владата на РСМ, а врз основа на член 57, став 3, од Законот за шумите, ЈП Национални шуми воведува ЦЕЛОСНА забрана за движење во шумите и шумското земјиште со кои стопанисува на целата територија на РСМакедонија, по претходно добиена согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Целосната забрана за движење во шума почнува да важи од 03.08.2021 година во временски период од 00:00 до 24:00 часот и истата ќе трае се до проценката дека е намален ризикот од појава на шумски пожари, односно до нејзино отповикување.
Оваа целосна забрана не важи за вработените во ЈП Национални шуми и субјектите кои вршат шумско културни активности на површините со кои стопанисува јавното претпријатие.
За непочитување на оваа забрана на физички лица кои се затекнати да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шумите, ќе им биде изречена глоба и тоа:
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице, доколку:
Не презема посебни мерки за заштита на шумите од пожари (член 56, став 1)
Се движи во шума за време на забрана без одобрение (член 57, став 3)
Доколку физичкото лице прекршоците ги извршува од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност.
ЈП за стопанисување со државни шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ п.о. - СКОПЈЕ
Lënda:NJOFTIM
Duke pasur parasysh rritjen e rrezikut të zjarreve pyjore në hapësirë ​​të hapur në kushtet e temperaturave jashtëzakonisht të larta, me qëllim mbrojtjen e sigurisë personale dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarreve, në përputhje me Apelin e Qeverisë së RSM -së, dhe bazuar në nenin 57, paragrafi 3 , nga Ligji për Pyjet, NP Pyjet Kombëtare prezantojnë ndalim të PLOT të lëvizjes në pyje dhe tokave pyjore që menaxhon në të gjithë territorin e shtetit, pas pëlqimit të marrë më parë nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.
Ndalimi i TËRËSISHËM i lëvizjes në pyll fillon nga 03.08.2021 në periudhën nga 00:00 deri në 24:00 dhe do të zgjasë deri në vlerësimin se rreziku i zjarreve në pyje është zvogëluar, pra deri në tërheqjen e tij.
Ky ndalim i plotë nuk zbatohet për punonjësit e NP Pyjet Kombëtare dhe subjektet që kryejnë veprimtari kulturore pyjore në zonat e menaxhuara nga ndërmarrja publike.
Për mosrespektimin e këtij ndalimi, personat fizikë që konstatohen se lëvizin në pyll dhe tokë pyjore, në përputhje me nenin 106 të Ligjit për Pyjet, do të gjobiten, si më poshtë:
Një gjobë në vlerë prej 1,500 deri në 2,000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet një personi fizik, nëse:
Nuk merr masa të veçanta për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret (neni 56, paragrafi 1)
Lëviz në pyll gjatë ndalimit pa miratim (neni 57, paragrafi 3)
Nëse personi fizik i kryen kundërvajtjet nga lakëmija ose ekzekutimi i tyre shkakton dëme më të mëdha pasurore, do të gjobitet në vlerë prej 2,000 deri në 4,000 euro në kundërvlerë në denarë.
Ndërmarrja Publike për Menaxhimin e Pyjeve Shtetërore -PYJET KOMBTARE
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт