Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Регионална акција во борба против криминалот и корупцијата во шумарството

Во средината на март, 2019 година, претставници на ЈП Македонски шуми учествуваа на “Регионална акција за борба против криминал и корупција во шумарството”. На оваа важна регионална средба учествуваа: Николчо Киров, пом. директор на Сектор за заштита на шумите, надзор и внарешна контрола и Жарко Анастасијески, пом. директор на Сектор за шумско земјиште, шумска инфраструктура и механизација од ЈП Македонски шуми, Војо Соколовски од Асоцијација на приватни шуми, Ејуп Јаја, директор на државниот инспекторат за шумарство и ловство, Горан Трајков, командир на Шумска полиција-Штип и Воислав Тодоров од ЦНВП, кој беше и модератор на настанот.
ЦНВП Фондација - Холандија, заедно со ФЕА - Босна и Херцеговина и Зелен Дом – Црна Гора, спроведуваат проект финансиран од Министерството за надворешни работи на Норвешка, под наслов “Регионална акција за борба против корупција и криминал во Шумарството”. 

Во рамките на овој проект, од 13 до 15 Март 2019 година, во Будва – Црна Гора се одржа регионален настан за отварање на проектот, на кој присуствуваа релевантни актери од Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина (претставници на Министерствата за шумарство, јавни претпријатија за стопанисување со шуми, шумарска инспекција, шумска полиција, агенции за борба против корупција, стопански комори, и др.)

На настанот беа презентирани проектните цели, активности како и очекувани резултати. 

Исто така на настанот беше претставен и концепт документ за соработка и вмрежување на регионално ниво во борбата против криминалот и корупцијата во шумарството.
Најпопуларна дефиниција, користена од истражувачите и меѓународните агенции е:
”Корупцијата е злоупотреба на доверените овластувања за приватни цели”. Темелите на меѓународните случувања во борба со криминалот во шумарството се поставени како министерска декларација објавена на ФЛЕГ- Министерската конференција одржана во Бали, Источна Aзија, во 2001 година, која не го дефинира концептот на шумскиот криминал, но ја потенцира неговата сложеност:“

Сите незаконски дејствија кои се однесуваат на шумските екосистеми, дрвната индустрија, дрвните и и недрвни производи од шумата. Тие се однесуваат на сите дејствија поврзани со воспоставување на правото на сопственост на земјиштето, до коруптивните активности за стекнување на концесии во шумите и активностите во сите фази на стопанисување со шумите и ланецот на производство на шумски производи, од фазата на планирање, до сеча и дотур на суровини и готови производи.” Tacconi et al.(2003)

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт